Algemene voorwaarden

Genieweg 55
3641 RH Mijdrecht
tel: 0297-265800 fax: 0297-265777
e-mail: info@allesin1bezorgservice.nl
website : www.allesin1bezorgservice.nl

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definitie
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt onder “koper” (of opdrachtgever) verstaan de persoon, aan wie een aanbieding met verwijzing naar deze voorwaarden blijkens de adressering is gericht en/of met wie met verwijzing naar deze voorwaarden, een overeenkomst is aangegaan, en onder “verkoper” (of opdrachtnemer) “Alles in 1 boodschappen bezorgservice” gevestigd te Mijdrecht.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle offertes en orderbevestigingen van verkoper -schriftelijk, per E-mail, via haar website, dan wel anderszins- en daaruit voortvloeiende overeenkomsten van leveringen en diensten. Acceptatie van de offerte of orderbevestigingen van de verkoper kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Offertes en orderbevestigingen
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, dan heeft de verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 4 Prijs
• Indien tussen de momenten van aanbieding en aankoop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten de macht van verkoper een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks hindert.
• Indien korting is overeengekomen, vervalt het recht van koper op deze korting indien en zodra koper de in deze voorwaarden bepaalde of anderszins schriftelijk overeengekomen betalingstermijn overschrijdt.
• Het aan de gebruikte emballage verbonden statiegeld wordt gecrediteerd indien deze in goede staat, in ieder geval schoon en onbeschadigd, wordt terug ontvangen door verkoper.
• Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen gelden alleen voor bestellingen die binnen de periode waarvoor de aanbieding geldt, worden bezorgd.

Artikel 5 Aflevering
Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij eventuele niet-tijdige aflevering dient verkoper derhalve schriftelijk door koper in gebreke te worden gesteld.
• Het vervoer van de te leveren zaken geschiedt steeds voor risico van verkoper.
• Orders op afroep worden door verkoper uitsluitend in opslag gehouden op kosten en voor risico van de koper.

Artikel 6 Deelleveringen
Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7 Afnameverplichting
De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd worden dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 8 Reclames
1. Bij verse zaken, waarbij zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd worden, heeft koper de gelegenheid binnen 24 uur te reclameren.
2. Bij overige zaken kan koper binnen 10 werkdagen reclameren. Geen reclames worden in behandeling genomen van zaken, waarvan de UVD/THT-datum is verstreken.

Artikel 9 Betaling
• Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 10 werkdagen na factuurdatum te geschieden. Betaling dient te geschieden door overmaking of een doorlopende machtiging. Bij een doorlopende machtiging is de termijn van de terugboekmogelijkheid bij een onjuiste incasso 30 werkdagen.
• Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door de verkoper is ontvangen, is koper van rechtswege in gebreke en is koper verkoper een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van verkoper het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen.
De kosten van invordering zullen tenminste 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van 227,-- euro, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door koper in aanmerking.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
• De door de verkoper geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de koper haar verplichtingen jegens verkoper is nagekomen.
• De door de verkoper gebruikte emballage blijft te allen tijde zijn eigendom.
• Het is de koper toegestaan de door de verkoper geleverde zaken, nadat aan lid 1 van dit artikel voldaan is, in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering door te verkopen.
• Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij/zij zulks niet zal doen, is de verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de koper of bij derden weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem/haar aan verkoper verschuldigde bedrag.
• Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Bovengenoemde beperkingen gelden niet indien sprake is van opzet of grove schuld van verkoper.

Artikel 12 Insolventie
Indien koper in staat van faillissement verkeert of het eigen faillissement of surséance van betaling heeft aangevraagd, indien de ontvanger der Belastingen beslag heeft gelegd op enig goed van koper, indien koper besluit tot ontbinding, liquidatie of bedrijfsbeëindiging, indien koper zijn schuldeisers een akkoord aanbiedt of indien koper anderszins kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft verkoper het recht iedere overeenkomst met koper zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel nog op haar rustende verplichtingen op te schorten.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene verkoopvoorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

Artikel 14 Wijziging van de voorwaarden
Verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treedt een wijziging jegens de koper in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze voorwaarden zijn in juni 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 33203882.

Baambrugse Zuwe 59
3645 AB Vinkeveen
*Dit is geen bezoekadres.
0297 - 26 58 00
info@allesin1bezorgservice.nl
Contact Formulier
Triplepro Online Marketing logo
Bezorgen wij ook bij u?
Vul de vier cijfers van uw postcode in.
X
Postcodecheck
Wij bezorgen ook bij u.
Eventueel kunt u ook uw pakket laten bezorgen met PostNL of DHL, neem contact op voor de mogelijkheden.
Postcodecheck
Op dit moment kunnen wij nog niet bij u bezorgen.
Eventueel kunt u ook uw pakket laten bezorgen met PostNL of DHL, neem contact op voor de mogelijkheden.
Voor vragen kunt u contact met ons opnemen. info@allesin1bezorgservice.nl
usercart
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram